Bezorgen & afhalen

Afhalen is altijd gratis,  kijk op de contactpagina voor onze openingstijden.

Het is op dit moment alleen mogelijk om onze producten bij u thuis af te leveren indien u in Friesland woont, daarbuiten mag u natuurlijk altijd afhalen, in sommige gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt daar wij vaak buiten de provincie komen maar alleen niet wekelijks. Neem hiervoor eerst even contact met ons op, u zult zien dat er veel mogelijk is.
Gebieden waar wij ook met enige regelmaat bezorgen zijn: Drenthe, Groningen rondom de A7, Flevopolder. Bel maar even voor de mogelijkheden qua levering.

Bezorgkosten bij een bestelling tussen de € 0,- en € 25,-  zijn € 12,50
Bezorgkosten bij een bestelling tussen de € 25,- en € 50,-  zijn € 8,50
Bezorgkosten bij een bestelling tussen de € 50,- en € 75,-  zijn € 6,-
Bezorgkosten bij een bestelling tussen de € 75,- en € 100,-  zijn € 3,50
Boven € 100,00 vervallen de bezorgkosten.

Woont u binnen een cirkel rondom Haskerhorne van 15km, dan is bezorgen boven de € 50,- altijd gratis, daaronder € 2,50.

Indien u géén diepvriesproducten besteld dan is bezorgen door een pakketdienst ook mogelijk tegen een vergoeding van € 6,75

Wilt u graag uw bestelling afhalen of eens kennis maken en meer informatie in te winnen?
U bent tijdens one openingstijden van harte welkom, daarbuiten na het maken van een afspraak.

Om alle klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat uw bestelling voor zaterdagavond bij ons binnen is om verzekerd te zijn van levering in de week erop. Het is mogelijk om u op onze mailing list plaatsen, zodat wij u vrijdag's een herinneringsmail sturen voor het plaatsen van een bestelling.
Stuur hiervoor een mail naar: info@vleesvoordier.nl

Bezorging in:
 

Aalsum (Ealsum)
Abbega (Abbegea)
Abbegaasterketting
Abbengawier
Abbewier (Jewier)
Achlum
Aegum (Eagum) 
Akkerwoude (Ikkerwâld)
Akkrum
Akmarijp (Eagmaryp)
Allardsoog (Allardseach)
Allingawier
Almenum
Anjum (Eanjum)
Anneburen (Annebuorren)
Appelscha
Arkens
Arkum
Arum
Augsbuurt (Lytsewâld)
Augustinusga (Stynsgea)
Atzeburen (Atsebuorren)

Baaiduinen
Baard
Baarderburen(Baarderbuorren))
Baburen
Baijum (Baaium) 
Bakhuizen (Bakhuzen)
Bakkeveen (Bakkefean)
Balk
Ballingbuur
Ballum
Bandsloot
Bantega (Bantegea)
Bargebek
Bartlehiem
Beers (Bears) 
Beetgum (Bitgum) 
Beetgumermolen (Bitgummole) 
Beetsterzwaag (Beetstersweach)
Bergum (Burgum) 
Berlikum (Berltsum) 
Bernsterburen
Birdaard (Burdaard) 
Birnstum
Blauwhuis (Blauhûs)
Blauwverlaat (Blauforlaet)
Blesdijke
Blessum 
Blija (Blije) 
Blokken, De
Boteburen (Boatebuorren)
Boelenslaan (Boelensloane)
Boer
Boijl (Boyl)
Boksum 
Bollingawier (Bollingwier)
Bolsward (Boalsert)
Bonkwerd
Bontebok
Boornbergum (Boarnburgum)
Boornzwaag (Boarnsweach)
Boornzwaag (bij Balk)
Bornwird (Boarnwert)
Bornwirdhuizen (Boarnwerthuzen)
Boteburen
Bovenburen (oud?)
Bozum (Boazum) 
Brantgum
Breezanddijk (Breesândyk)
Britsum
Britswerd (Britswert) 
Broek (De Broek)
Broeksterwoude (Broeksterwâld) 
Brongerga (Brongergea)
Buitenpost (Bûtenpost)
Buitenstverlaat
Buren (Bueren)
Buren, (Oosterzee)
Burgwerd (Burchwert)
Burum
Buweklooster (Bouwekleaster)

Commissiepolle
Cornjum (Koarnjum)
Cornwerd (Koarnwert)

Damwoude (Damwâld) 
De Blesse
De Hoeve
De Knijpe (De Knipe) 
De Laatste Stuiver (De léste Stuver))
De Rijp (De Ryp)
De Tike
De Valom (De Falom) 
De Veenhoop (De Feanhoop)
De Wilgen (De Wylgen)
Dedgum (Dedzjum)
Deersum (Dearsum) 
Deinum 
Delburen (Delbuorrren)
Delfstrahuizen (Dolsterhuzen)
Dijken (Diken)
Dijkshorne (Dykshoarne)
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen)
Domwier
Dongjum (Doanjum)
Doniaburen
Doniaga (Dunegea)
Donkerbroek
Draaisterhuizen
Drachten
Drachtstercompagnie (Drachtster Kompenije)
Drieboerehuizen (Trijeboerehuzen)
Driesum (Driezum) 
Drogeham (Droegeham)
Dronrijp (Dronryp) 

Echten (Ychten)
Echtenerbrug (Ychtenbrêge)
Edens (Iens) 
Ee (Ie)
Eemswoude
Eernewoude (Earnewâld) 
Eesterga (Jistergea)
Eestrum (Jistrum) 
Egbertsgaasten
Eilanderbult (De Bult)
Elahuizen (Ealahuzen)
Elsloo
Engelum (Ingelum) 
Engwerd
Engwier
Engwierum (Ingwierrum)
Exmorra (Eksmoarre)
Exmorrazijl (Eksmoardersyl)

Ferwerd (Ferwert) 
Ferwoude (Ferwâlde)
Finkeburen (Finkebuorren)
Finkum (Feinsum)
Firdgum (Furdgum)
Flansum (Flânsum) 
Fochteloo
Folgeren
Follega (Follegea)
Folsgare (Folsgeare)
Fons
Formerum (Formearum)
Foudgum
Franeker (Frjentsjer)
Friens
Frieschepalen (Fryske Peallen)

Gaast
Gaasten
Gaastmeer (De Gaastmar)
Galamadammen
Galhoeke
Garijp (Garyp) 
Gauw (Gau)
Genum (Ginnum) 
Gerkesklooster-Stroobos (Gerkeskleaster-Strobos)
Gersloot (Gersleat)
Giekerk (Gytsjerk) 
Giekerkerhoek
Gietersebrug
Goënga (Goaiïngea)
Goëngahuizen (Goaiïngahuzen)
Goingarijp (Goaiïngaryp)
Gooium
Gorredijk (De Gordyk)
Goutum
Grauwe Kat
Greonterp
Groot Medhuizen
Grote wiske
Grouw (Grou) 

Halfweg
Hallum
Hallumerhoek (Hallumerhoeke)
Hamshorn (Hamsherne)
Hantum
Hantumeruitburen (Hantumerútbuorren)
Hantumerhoeke
Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Hardegarijp (Hurdegaryp) 
Harich
Harkema (De Harkema)
Harkezijl
Harlingen (Harns)
Hartwerd (Hartwert)
Haskerdijken (Haskerdiken)
Haskerhorne (Haskerhoarne)
Hatsum
Haijum
Haule
Haulerwijk (Haulerwyk)
Hee
Heeg (Heech)
Heerenveen (It Hearrenfean)
Heide
It Heidenskip of Het Heidenschap
(verouderd) (It Heidenskip) 
Hemelum (Himmelum)
Hemert
Hemmemabuurt
Hempens (Himpens)
Hemrik (De Himrik)
Hemrikerverlaat (Himrikerferlaat)
Hennaard (Hinnaard) 
Herbaijum (Hjerbeam)
Hiaure (De Lytse Jouwer)
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijlaard (Hilaard) 
Hijum
Hindeloopen (Hylpen)
Hitzum (Hitsum)
Hogebeintum (Hegebeintum) 
Hoarne 
Hollum
Holwerd (Holwert)
Hommerts (De Hommerts)
Hooibergen
Hoogzand (It Heechsân) 
Hoorn
Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach)
Hoptille
Hornsterburen
Horp
Houtigehage (De Houtigehage)
Huins (Húns) 

Idaard (Idaerd) 
Idsegahuizum (Skuzum)
Idserdaburen
Idskenhuizen (Jiskenhuzen)
Idzega (Idzegea)
IJlst (Drylts)
IJsbrechtum (Ysbrechtum) 
Indijk (Wymbritseradeel) (Yndyk)
Indijk (Littenseradeel)
Indijk (Tietjerksteradeel)
Iniaheide
Irnsum (Jirnsum) 
Itens
it Sûd
it Wytfean

Janssenstichting
Janum (Jannum) 
Jellum
Jelsum
Jeth
Jislum
Jonkershuizen
Jonkersland (Jonkerslân) 
Jorwerd (Jorwert) 
Joure (De Jouwer)
Jousterp
Jouswerd
Jouswier
Jubbega derde sluis
Jubbega (Jobbegea)
Jubbega-Schurega (Jobbegea Skuorregea)
Jutrijp (Jutryp)

Kaard
Kampen
Katlijk (Ketlik)
Kerkeburen
Kettingwier
Kie
Kiesterzijl
Kimswerd (Kimswert)
Kingmatille
Kinnum (Kinum)
Kleine Gaastmeer
Kleinegeest (De Lytse Geast)
Klein Groningen
Kleine Wiske
Klein Medhuizen
Kleine Wieren
Kletterbuurt (Kletterbuorren)
Klooster-Lidlum (Kleaster-Lidlum)
Koehool
Kolderwolde (Kolderwâlde)
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Kooihuizen
Kooisloot
Kooiplaats
Kootstertille (Koatstertille)
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Kortehemmen (Koartehimmen)
Kortwoude (Koartwâld)
Kortezwaag
Koudehuizum
Koudum
Koufurderrige
Kubaard (Kûbaard)
Kuikhorne (Kûkherne)

Laad en Zaad
Laaxum (Laaksum) 
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag (Langsweagen)
Langweer (Langwar)
Leeuwarden (Ljouwert)
Legemeer (Legemar)
Lekkerterp
Lekkum
Lemmer (De Lemmer)
Lichtaard
Lies
Lytshuzen
Lioessens (Ljussens)
Lions (Leons) 
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Littenserburen (Littenserbuorren)
Loënga (Loiïngea)
Lollum
Longerhouw (Longerhou)
Luchtenveld
Luinjeberd (Lúnbert)
Lutjelollum
Lutkepost (Lytsepost)
Lutkewierum (Lytsewierrum) 
Luxterhoek
Luxwoude (Lúkswâld)

Maemert
Makkinga (Makkingea)
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum(Marsum) 
Meilahuizen
Menaldum (Menaam) 
Metslawier (Mitselwier)
Middelburen (Middelbuorren)
Midlum (Mullum)
Midsburen (Midsbuorren))
Midsland
Midsland aan Zee
Midsland-Noord
Miedum (Franekeradeel)
Miedum (Leeuwarden)
Mildam (Mildaam)
Minnertsga (Minnertsgea)
Mirns (Murns)
Moddergat
Molenend (Mûnein) 
Molkwerum (Molkwar)
Morra (Moarra)
Moskou
Munnekeburen (Munnikebuorren)
Munnekezijl
Murmerwoude

Naarderburen
Nes (Ameland)
Nes (Boornsterhem)
Nes (Dongeradeel)
Niawier (Nijewier)
Nieuw Buren
Nieuwebildtdijk
Nieuwebildtzijl
Nieuwebrug (Nijebrêge)
Nieuwehorne (Nijhoarne)
Nieuweschoot (Nijskoat)
Nieuwe Vaart
Nij Altoenae
Nij Beets 
Nijeberkoop
Nijega (Nyegea)
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum (Nijemardum)
Nijetrijne
Nijezijl
Nijhuizum (Nijhuzum)
Nijklaester
Nijland (Nijlân)
Noardermar
Noordbergum (Noardburgum) 
Noordwolde

Oenkerk (Oentsjerk) 
Offingawier (Offenwier)
Oldeberkoop
Oldeboorn (Aldeboarn) 
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer (Alde Ouwer)
Oldetrijne
Olterterp
Oosterbierum (Easterbierrum)
Oosterend (Littenseradeel) (Easterein) 
Oosterend (Terschelling) (Aasterein)
Oosterlittens (Easterlittens) 
Oostermeer (Eastermar) 
Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
Oosterstreek
Oosterwierum (Easterwierrum) 
Oosterwolde
Oosterzee (Eastersee)
Oosterzee-Buren (Eastersee-Buorren)
Oosthem (Easthim)
Oostmahorn
Oostrum (Eastrum)
Oost-Vlieland
Oostwoude
Opeinde (De Pein)
Ophuis (Ophûs)
Oppenhuizen (Toppenhuzen)
Oranjewoud (Oranjewâld)
Oude Leije (Aldeleie)
Oude Schouw (Aldskou) 
Oude Terp (Ald Terp)
Oudebildtzijl (Ouwe-Syl)
Oudega (Gaasterland-Sloten) (Aldegea)
Oudega (Smallingerland) (Aldegea)
Oudega (Wymbritseradeel) (Aldegea)
Oudehaske (Aldehaske)
Oudehorne (Aldhoarne)
Oudemirdum (Aldemardum)
Oudeschoot (Aldskoat)
Oudkerk (Aldtsjerk) 
Oudwoude (Aldwâld)
Ouwsterhaule (Ousterhaule)
Ouwster-Nijega (Ousternijegea)

Paesens (Peazens)
Parrega (Parregea)
Peins
Peperga
Petersburg
Piaam
Pietersbierum (Pitersbierrum)
Pingjum (Penjum)
Poppingawier (Poppenwier) 

Quatrebras

Raard
Rauwerd (Raerd) 
Ravenswoud
Reidswal (Reidswâl)
Reitsum
Ried (Rie)
Rien
Rijperkerk (Ryptsjerk) 
Rijs (Riis)
Rijtseterp
Rinsumageest (Rinsumageast) 
Ritsumazijl (Ritsumasyl) 
Rohel (Achtkarspelen) (Reahel)
Rohel (Scharsterland) (Reahel)
Roodhuis (Reahûs) 
Roodeschuur (Reaskuorre)
Roodkerk (Readtsjerk) 
Roordahuizum (Reduzum) 
Roptazijl (Roptasyl)
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle (Rottefalle)
Rottum
Ruigahuizen (Rûgehuzen)

Sandfirden (Sânfurd)
Schalsum (Skalsum)
Scharneburen
Scharl (Skarl)
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Scharsterbrug (Skarsterbrêge)
Scherpenzeel
Schettens (Skettens)
Schiermonnikoog
Schillaard
Schingen (Skingen) 
Schoterzijl
Schraard (Skraard)
Schrins (Skrins) 
Schuilenburg (Skûlenboarch) 
Selmien
Sexbierum (Seisbierrum)
Siegerswoude (Opsterland) (Sigerswâld)
Siegerswoude (Tietjerksteradeel) (Sigerswâld)
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) 
Sijbrandahuis (Sibrandahûs) 
Sint Nicolaasga (Sint Nyk)
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Sint-Jacobiparochie (Sint Jabik)
Sintjohannesga (Sint Jânsgea)
Slappeterp 
Slijkenburg
Sloten (Sleat)
Smalle Ee (Smelle Ie)
Smallebrugge (Smelbrêge)
Snakkerburen (Snakkerbuorren)
Sneek (Snits)
Snikzwaag (Sniksweach)
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannenburg
Spannum
Spitsendijk
Stavoren (Starum)
Steggerda
Stiens
Striep (Stryp)
Stroobos
Suameer (Sumar) 
Suawoude (Suwâld) 
Sumarreheide
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Surhuizum (Surhuzem)
Surhuizumer Mieden (Surhuzumer Mieden)
Swichum

Tacozijl
Teerd (Teard)
Teijeburen
Teerns (Tearns)
Ter Idzard
Terband (Terbant)
Tergracht (Tergrêft) 
Terhorne (Terherne) 
Terkaple
Ternaard
Teroele
Terwispel
Terzool (Tersoal) 
Tibma (De Tibben)
Tichelwerk (Tichelwurk) 
Truerd (Truerd)
Tietjerk (Tytsjerk) 
Tijnje (De Tynje)
Tirns (Turns)
Tjalhuizum (Tsjalhuzum)
Tjalleberd (Tsjalbert)
Tjerkgaast (Tsjerkgaast)
Tjerkwerd (Tsjerkwert)
Triemen (De Trieme)
Trophorne
Twijzel (Twizel)
Twijzelerheide (Twizelerheide)
Tzum (Tsjom)
Tzummarum (Tsjummearum)

Uilesprong (De Ulesprong)
Uitwellingerga (Twellingea)
Ureterp (Oerterp)
Ureterp aan de Vaart (Oerterp oan de Feart)

Vaardeburen
Veenklooster (Feankleaster)
Veenwouden (Feanwâlden) 
Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
Vegelinsoord (Vegelinsoard)
Veldburen (Fjildbuorren)
Veneburen
Vierhuis (Fjouwerhûs)
Vierhuizen (Wonseradeel)
Vijfhuizen (Achtkarspelen)
Vijfhuizen (Dongeradeel)
Vijfhuizen (Ferwerderadeel)
Vijfhuizen (Opsterland)
Vinkega
Visbuurt (Fiskbuorren)
Vosseburen
Vrouwbuurtstermolen (Buerstermûne)
Vrouwenparochie (Froubuurt)

Waaxens (Dongeradeel) (Waaksens)
Waaxens (Littenseradeel) (Waaksens) 
Wanswerd (Wânswert) 
Warfstermolen (Warfstermûne) 
Warga (Wergea) 
Warns
Warstiens
Wartena (Warten) 
Waskemeer (Waskemar) 
Weidum
Welsrijp (Wjelsryp) 
Welgelegen
West aan Zee
Westergeest (Westergeast)
Westernijkerk (Westernijtsjerk) 
Westhem (Westhim)
Westhoek
Wetsens
Wier 
Wierum
Wieuwerd (Wiuwert) 
Wijckel (Wikel)
Wijnaldum (Winaem)
Wijnjeterpverlaat (Weinterpferlaat)
Wijnjewoude (Wynjewâld)
Wijns (Wyns) 
Winsum
Wirdum (Wurdum)
Witmarsum (Wytmarsum)
Witveen (Wytfean) 
Wolsum
Wolvega (Wolvegea) 
Wommels
Wons (Wûns)
Workum (Warkum)
Woudsend (Wâldsein)
Wouterswoude (Wâlterswâld) 
Wijtgaard (Wytgaard) 


Ypecolsga (Ypekolsgea)

Zandbulten
Zandhuizen (Sânhuzen)
Zurich (Surch)
Zwaagwesteinde (De Westereen)
Zwagerbosch (Sweagerbosk)
Zwarte Haan
Zweins (Sweins)


Top

eCommerce by CubeCart